Pureza
Privacyverklaring

Bij Pureza staan mensen centraal. Deze mensen zijn onze cliënten en onze werknemers. Dit houdt in dat we hun persoonsgegevens verwerken. Binnen Pureza worden uw persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in een elektronisch dossier.

De manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan is dan ook van groot belang en wij hechten er veel waarde aan om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving.

https://pureza-expertisecentrum.nl/wp-content/uploads/2019/10/photo-1501631957818-9f4b96ca2b0f.jpg
bt_bb_section_top_section_coverage_image


Verantwoordelijke

Pureza wordt “verantwoordelijke” genoemd volgens de AVG. Dit houdt in dat Pureza beslist welke persoonsgegevens worden “verwerkt”, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Deze doelen zijn:
 1. Uitsluitend verzamelen van persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor een verantwoorde hulpverlening aan u
 2. Uw persoonsgegevens gebruiken :
  1. Om de hulpaanvraag te verwerken
  2. Om overeenkomsten met u te sluiten en om die te kunnen uitvoeren
  3. Om de verleende zorg financieel af te handelen
  4. Om de relatie met u te onderhouden en uit te breiden
 3. Anonieme gegevens kunnen worden verzameld met het oog op de beleidsvoering van Pureza
 4. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit regelement op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt. Als wij uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen willen gebruiken kan dit alleen als u daar van tevoren toestemming voor heeft gegeven.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Pureza kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Pureza en/of omdat u deze zelf invult op het contactformulier van onze website.

Pureza kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw emailadres en uw IP-adres
 • Uw V-nummer en/of BSN nummer
 • Belangrijke medische gegevens

Waarom heeft Pureza uw gegevens nodig

Pureza verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen en/of om u schriftelijk (per whatsapp, email of post) te kunnen benaderen als u telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Pureza uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Delen van uw gegevens met anderen

Pureza verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geheimhouding

Medewerkers van Pureza hebben een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhouding is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst van onze medewerkers. Daarnaast staat dit ook in de SKJ beroepscode van medewerkers omschreven. Hiermee zorgen we ervoor dat iedereen die bij ons werkt zich bewust is dat ze zorgvuldig met uw gegevens moeten omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar skessels@pureza-expertisecentrum.nl Pureza zal uw verzoek binnen 7 werkdagen behandelen.

Beveiligen

Pureza neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u desondanks toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik kunt u contact opnemen met Pureza door een email te sturen naar skessels@pureza-expertisecentrum.nl

Bewaren

Na beëindiging van de hulpverlening wordt het dossier gearchiveerd. Op de verwerking van de persoonsgegevens in de gearchiveerde dossiers zijn dezelfde bepalingen als de op de lopende dossiers onverkort van toepassing. Onverminderd artikel 7.3.9 van de jeugdwet bewaart Pureza Expertisecentrum het dossier gedurende twintig jaar, te rekenen vanaf het tijdstip van ontvangst of waarop de zorg is gestart, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed jeugdhulpverlener voortvloeit. Voor WMO casussen bewaren wij de dossiers vijftien jaar.

Vernietigen van persoonsgegevens op verzoek

Pureza Expertisecentrum kan de door haar bewaarde bescheiden na archivering binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van degene op wie de bescheiden betrekking hebben vernietigen, mits het verzoek tot vernietiging gegrond is.

Dit geldt niet voor trajecten die nog lopende zijn en zover het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aannemelijk belang is voor een ander dan de verzoeker, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.

Cookies

Welke cookies plaatst Pureza expertisecentrum?

- Google Analytics (_ga, _dc_gtm_UA-149930450-1): Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere, door deze website gebruikte kanalen, verbeterd. Deze cookies hebben een levensduur van maximaal 2 jaar

Pureza Expertisecentrum

Locatie Heerlen

Putgraaf 3
6411 GT Heerlen

Locatie Roermond

Carmelitessenstraat 2
6041 CA Roermond

Postadres

Hoogstraat 41 B
6102 XS Echt

Pureza Expertisecentrum Social links
We zijn ook op social media te vinden..
PUREZAExpertisecentrum
Contactgegevens
Pureza Expertisecentrum
Bezoekadres

Putgraaf 3
6411 GT Heerlen

Postadres

Hoogstraat 41 B
6102 XS Echt

Pureza Expertisecentrum BV Social links

© 2023 Pureza Expertisecentrum B.V.

© 2019 Pureza Expertisecentrum B.V.

Development & design: advancednet.nl