Skip to main content

Ambulante begeleiding

Pureza Expertisecentrum biedt in Zuid en Midden-Limburg ambulante begeleiding aan zowel minderjarige vluchtelingen en statushouders van uit de Jeugdwet.

In gemeente Maastricht bieden wij ambulante begeleiding aan jong volwassen vluchtelingen en statushouders vanuit de WMO.

Hierbij wordt uitgegaan van de veerkracht die jongeren en ouders hebben en wordt een brug gevormd naar het opvoeden binnen de nieuwe Nederlandse samenleving, zonder daarbij de eigen culturele achtergrond uit het oog te verliezen.

  • Binnen Pureza expertisecentrum werken we met kinderen/jongeren en hun gezin met een andere culturele achtergrond vanuit migratie en of vluchtverleden. Het kan hierbij gaan om alleenstaande minderjarige vluchtelingen of gehele gezinssystemen, met of zonder status. De begeleiding maakt de vertaalslag van de geleerde vaardigheden (vaak in combinatie met therapie) naar de praktijk van alle dag en verbindt met de ruimere context rondom het systeem. De ambulante begeleiding richt zich op complexe gezinssystemen en vervult tevens een brugfunctie naar andere ketenpartners die werkzaam zijn met het gezin/de kinderen.
    Hierbij is er veel oog voor eventueel aanwezige trauma’s en wordt er systemisch gewerkt.

  • Wij hebben specifieke aandacht voor het opgroeien in wij- en/of eerculturen en daarmee samenhangende risico op eergerelateerd geweld. Tijdens de begeleiding is er vanaf de start een signaalfunctie op eergerelateerd geweld en wordt er vooral ingezet op ondersteunen van het gehele gezinssysteem, preventie van verdere escalatie op eergerelateerd geweld en samenwerking met ketenpartners in de veiligheidszorg. Daarnaast ligt er vanuit de ambulante begeleiding een mogelijke adviesrol naar gemeentes en andere maatschappelijke organisaties die betrokken zijn.

  • In de gemeente Maastricht bieden we vanuit de WMO ambulante begeleiding voor jongvolwassen statushouders tot 25 jaar. Deze is erop gericht om hen te begeleiden in hun weg naar zelfstandigheid in Nederland. Dit betekent dat zij na een positief afgesloten begeleidings-traject kunnen leven volgens hun eigen plan en duidelijk hebben wat zij in de toekomst willen bereiken en wat daarvoor nodig is.
    De nieuwe uitdagingen die liggen in de Nederlandse samenleving zijn grotendeels voor de cliënt duidelijk en ze weten hoe ze deze kunnen aangaan. Ook weet de cliënt waar hij met vragen terecht kan als de hulp is afgesloten.
    De ambulant begeleider zet actief en intensief in op het vergroten en versterken van het sociaal netwerk van de cliënt.

  • Wanneer er sprake is van eergerelateerd geweld bieden we in Maastricht vanuit de WMO ambulante begeleiding voor volwassenen. Deze hulp wordt altijd in samenwerking met ketenpartners vorm gegeven. Denk hierbij aan vrouwenopvang, politie, veiligheidshuis en Veilig Thuis.