Skip to main content

Pureza Privacyverklaring

Bij Pureza staan mensen centraal. Deze mensen zijn onze cliënten en onze werknemers. Dit houdt in dat we hun persoonsgegevens verwerken. Binnen Pureza worden uw persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in een elektronisch dossier.

De manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan is dan ook van groot belang en wij hechten er veel waarde aan om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving.

Verantwoordelijke

Pureza wordt “verantwoordelijke” genoemd volgens de AVG. Dit houdt in dat Pureza beslist welke persoonsgegevens worden “verwerkt”, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Deze doelen zijn:

 1. Uitsluitend verzamelen van persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor een verantwoorde hulpverlening aan u
 2. Uw persoonsgegevens gebruiken :
  1. Om de hulpaanvraag te verwerken
  2. Om overeenkomsten met u te sluiten en om die te kunnen uitvoeren
  3. Om de verleende zorg financieel af te handelen
  4. Om de relatie met u te onderhouden en uit te breiden
 3. Anonieme gegevens kunnen worden verzameld met het oog op de beleidsvoering van Pureza
 4. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit regelement op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt. Als wij uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen willen gebruiken kan dit alleen als u daar van tevoren toestemming voor heeft gegeven.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Pureza kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Pureza en/of omdat u deze zelf invult op het contactformulier van onze website.

Pureza kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw emailadres
 • Uw V-nummer en/of BSN nummer
 • Belangrijke medische gegevens

Waarom heeft Pureza uw gegevens nodig

Pureza verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen en/of om u schriftelijk (per whatsapp, email of post) te kunnen benaderen als u telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Pureza uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Delen van uw gegevens met anderen

Pureza verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geheimhouding

Medewerkers van Pureza hebben een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhouding is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst van onze medewerkers. Daarnaast staat dit ook in de SKJ beroepscode van medewerkers omschreven. Hiermee zorgen we ervoor dat iedereen die bij ons werkt zich bewust is dat ze zorgvuldig met uw gegevens moeten omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pureza zal uw verzoek binnen de wettelijke termijn behandelen.

Beveiligen

Pureza neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u desondanks toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik kunt u contact opnemen met Pureza door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bewaren

Na beëindiging van de hulpverlening wordt het dossier gearchiveerd. Op de verwerking van de persoonsgegevens in de gearchiveerde dossiers zijn dezelfde bepalingen als de op de lopende dossiers onverkort van toepassing. Onverminderd artikel 7.3.9 van de jeugdwet bewaart Pureza Expertisecentrum het dossier gedurende twintig jaar, te rekenen vanaf het tijdstip van ontvangst of waarop de zorg is gestart, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed jeugdhulpverlener voortvloeit. Voor WMO casussen bewaren wij de dossiers vijftien jaar.

Vernietigen van persoonsgegevens op verzoek

Pureza Expertisecentrum kan de door haar bewaarde bescheiden na archivering binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van degene op wie de bescheiden betrekking hebben vernietigen, mits het verzoek tot vernietiging gegrond is.

Dit geldt niet voor trajecten die nog lopende zijn en zover het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aannemelijk belang is voor een ander dan de verzoeker, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.

Cookies

Websites van derden, social media en statistieken

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Eigen statistieken

Wij houden statistieken bij op onze website, hiervoor gebruiken wij cookies en geanonimiseerde scripts van Google Analytics. Dit gebeurt pas wanneer u daar akkoord mee gaat en dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Met behulp van deze geanonimiseerde gegevens kunnen wij statistieken en trends bijhouden over onze website met als doel om deze voor uw gemak te verbeteren. Voor het functioneren van de site gebruiken wij ook technische cookies om uw voorkeuren in op te slaan. We houden ook bij of u akkoord gaat met de cookieverklaring. Deze voorkeuren bevatten geen enkele vorm van persoonlijke informatie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


 

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Pureza Expertisecentrum uitdrukkelijk afgewezen. Pureza Expertisecentrum biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site

Pureza Expertisecentrum streeft er naar dat alle informatie op deze site correct is. Pureza Expertisecentrum wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Pureza Expertisecentrum aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel Pureza Expertisecentrum  alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Pureza Expertisecentrum  worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Pureza Expertisecentrum dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Pureza Expertisecentrum onderhouden en Pureza Expertisecentrum heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Pureza Expertisecentrum  geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Pureza Expertisecentrum dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pureza Expertisecentrum.

Privacy & Persoonsgeheime informatie

Pureza Expertisecentrum respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Wij verklaren géén persoonsgebonden informatie omtrent het gebruik van onze website te verzamelen. Ten behoeve van de analyse van het gebruik van de website wordt uitsluitend gebruik gemaakt van statistische gegevens zoals bezoekersaantal en aantal keer bezocht. Historie informatie wordt niet verzamelend en evenmin opgeslagen.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken accepteert u dat Pureza Expertisecentrum noch de producent op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade.

Disclaimer: Afbeeldingen en grafische elementen

Deze website is gebouwd in opdracht en voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, tevens zijnde de eigenaar van deze website en domeinnaam. Deze website maakt gebruik van afbeeldingen en grafische elementen die van verschillende stock leveranciers en uit eigen productie en bronnen afkomstig zijn. We  benadrukken dat we ons best doen om alleen gebruik te maken van legitieme en rechtmatige bronnen voor visuele content.

De afbeeldingen en grafische elementen op dit domein zijn niet vrij van rechten en mogen niet door derden worden gebruikt. Toestemming, altijd schriftelijk, voor elk gebruik van fotomateriaal op de site kan worden verkregen via de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Hoewel we zorgvuldig te werk gaan bij het selecteren en gebruiken van afbeeldingen en grafische elementen, willen we vermelden dat de kopierechten (copyrights) en licenties van de betreffende visuele content eigendom zijn van de respectievelijke (stock) leveranciers.

Informatie met betrekking tot de leveranciers van de afbeeldingen en grafische elementen op deze website kan via de betreffende website opgezocht worden:

- uit eigen productie en/of databank, via de contactgegevens
- icon-icons.com
- flaticon.com
- canva.com
- pixabay.com
- pexels.com
- vecteezy.com
- unsplash.com
- rawpixel.com
- undraw.co
- psdcovers.com
- stock.adobe.com

Het kan voorkomen dat van de hiervoor vermelde leveranciers inmiddels geen content meer op deze website wordt gebruikt. We streven ernaar om volledige transparantie te bieden over de bronnen van onze visuele content.

Rechten beeldmateriaal derden

Wij trachten altijd, daar waar uit een andere bron beeld is overgenomen, deze bron te achterhalen met het doel het auteursrecht correct vast te leggen. Mocht een rechthebbende door publicatie op deze website in zijn belangen geschaad worden, neem dan als rechthebbende direct contact met ons op om een correcte verwerking van het beeldmateriaal overeen te komen.

Mocht u van mening zijn dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van specifieke afbeeldingen of grafische elementen op deze website, neem dan alstublieft direct contact met ons op. We zullen uw melding serieus nemen en indien nodig passende actie ondernemen om eventuele inbreuken op de kopierechten of licenties te corrigeren.
Wij danken u voor uw begrip en medewerking.