Skip to main content

Pureza Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES

  • Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
  • Pureza Expertisecentrum: expertisecentrum gespecialiseerd in begeleiding, training, coaching en projecten op het gebied van statushouders.
  • Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, Koningsdag, overige nationale feestdagen of dagen van rouw.
  • Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Pureza Expertisecentrum zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten.

2. OFFERTES

Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de offerte en/of de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de offerte en/of de opdrachtbevestiging, ondertekend door de opdrachtgever, door Pureza Expertisecentrum digitaal of per post retour is ontvangen. Zolang de door de opdrachtgever ondertekende offerte en/of de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Pureza Expertisecentrum zich het recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Pureza Expertisecentrum verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst  juist en volledig weer te geven. 

De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Elke tussen Opdrachtgever en Pureza Expertisecentrum gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij Pureza Expertisecentrum Opdrachtgever binnen 6 dagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat zij de overeenkomst ontbindt.

4. MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER 

Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Pureza Expertisecentrum overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Pureza Expertisecentrum gewenste vorm en wijze aan Pureza Expertisecentrum ter beschikking worden gesteld.

Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Pureza Expertisecentrum tijdig wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Pureza Expertisecentrum ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door Pureza Expertisecentrum noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Pureza Expertisecentrum in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van  Opdrachtgever.

5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Alle werkzaamheden die door Pureza Expertisecentrum worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis  aan de zijde van Pureza Expertisecentrum, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Pureza Expertisecentrum bepaalt de wijze waarop en door welke medewerkers de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, en neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in de opdrachtbevestiging gevraagd wordt naar  een specifieke werknemer zal Pureza Expertisecentrum zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de Opdracht beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit voorgaande heeft Pureza Expertisecentrum het recht om dergelijke medewerkers na overleg met Opdrachtgever te vervangen. 

Pureza Expertisecentrum kan pas meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Pureza Expertisecentrum echter uit hoofde  van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Pureza Expertisecentrum overeenstemming te hebben bereikt, omdat het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de  uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Pureza Expertisecentrum om de Opdracht correct uit te voeren. Het voorgaande is ook van toepassing indien Pureza Expertisecentrum derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken.

Pureza Expertisecentrum houdt terzake van de Opdracht een digitaal werkdossier aan met daarin digitale kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Pureza Expertisecentrum.

6. LEVERINGSTERMIJN

Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Pureza Expertisecentrum is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als bindende termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

De Overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is - door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Pureza Expertisecentrum de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

7. BETALING

Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in de op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Pureza  Expertisecentrum aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Bij overschrijding van bovengenoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Pureza Expertisecentrum ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop  de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van
Opdrachtgever. Indien Pureza Expertisecentrum na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Pureza Expertisecentrum daartoe aanleiding geeft, is Pureza Expertisecentrum gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Pureza Expertisecentrum te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Pureza Expertisecentrum gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Pureza Expertisecentrum uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

8. VERTROUWELIJKHEID

Pureza Expertisecentrum behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werk-gerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk. Pureza Expertisecentrum staat persoonlijke, bedrijfs- of werk-gerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke  informatie.

9. OPZEGGING

Opdrachtgever en Pureza Expertisecentrum kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per  aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. 

Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Pureza Expertisecentrum recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onder aanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Pureza Expertisecentrum zijn toe te rekenen.

Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Pureza Expertisecentrum, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Pureza Expertisecentrum bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten  grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Pureza Expertisecentrum behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Pureza Expertisecentrum extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

AANVULLENDE VOORWAARDEN INZAKE TRAININGEN EN COACHING:

10. FACILITEITEN

Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Pureza Expertisecentrum bij een training en/of coaching opdracht wordt voorzien van een passende trainingsruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Pureza Expertisecentrum noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van beamer, flipover en mogelijkheid tot afspelen van filmmateriaal. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.

11. AUTEURSRECHT

Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij Pureza Expertisecentrum. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na toestemming van Pureza  Expertisecentrum en onder duidelijke bronvermelding.

12. TARIEVEN (trainingen/coaching)

Het honorarium van Pureza Expertisecentrum is exclusief reiskosten en onkosten van Pureza Expertisecentrum en exclusief declaraties van door Pureza Expertisecentrum ingeschakelde derden, denk hierbij bijvoorbeeld aan inzet van een tolk. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

13. ANNULERING

Annulering van de training door de Opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in  rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht. Indien de door Opdrachtgever geannuleerde training binnen de termijn van 1 kalenderjaar alsnog door Opdrachtgever wordt afgenomen wordt 25% van de annuleringskosten in mindering gebracht op het tarief van die training.

Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Pureza Expertisecentrum niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Pureza Expertisecentrum kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.

Indien Pureza Expertisecentrum bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Pureza Expertisecentrum gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is  opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

14. AANSPRAKELIJKHEID

Pureza Expertisecentrum verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens Pureza Expertisecentrum door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Pureza Expertisecentrum slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Pureza Expertisecentrum.

Pureza Expertisecentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Pureza Expertisecentrum.

Buiten de hierboven bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Pureza Expertisecentrum voor de betreffende opdracht verschuldigd is.

Pureza Expertisecentrum is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

Iedere aansprakelijkheid van Pureza Expertisecentrum is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Pureza Expertisecentrum wordt uitbetaald.

Pureza Expertisecentrum zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

15. KLACHTEN

Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Pureza Expertisecentrum, Hoogstraat 41B, 6102 XS Echt. Het indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.